Põhiteenused:

Raamatupidamise sisseseadmine (sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamine)
Algdokumentide kontroll ja töötlemine
Müügiarvete koostamine
Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
Komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
Põhivahendite arvestamine
Laoarvestuse pidamine
Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
Kokkuleppeliste aruannete esitamine
Aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
Aastaaruande koostamine
Ülekannete tegemine (vajadusel)
Konsultatsioonid
Arhiveerimine

Palgaarvestus:

Töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
Lisatasude, preemiate arvestamine
Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
Palkade ja maksude ülekandmine (vajadusel)

Lisateenused:

Eelmiste perioodide korrastamine
Raamatupidamise taastamine
Lepingute ja muude dokumentide koostamine
Objekti arvestuse pidamine